"ถูกใจ" ให้ 4 ครับ

My Great Web page

Search for content in this blog.

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แรงลอยตัว

แรงลอยตัว

เมื่อวัตถุอยู่ในของไหล จะมีแรงที่ของไหลกระทำต่อวัตถุ เพื่อไม่ให้วัตถุจมลงเรียกแรงนี้ว่า แรงลอยตัว โดยมีทิศตรงข้ามกับน้ำหนัก ขนาดของแรงลอยตัวเป็นไปตามหลักของ

อาร์คิมีดิส กล่าวคือ ขนาดของแรงลอยตัวเท่ากับน้ำหนักของของไหลที่ถูกวัตถุแทนที่ หรือ ขนาดของแรงลอยตัวเท่ากับน้ำหนักของของไหลที่มีปริมาตรเท่ากับส่วนที่จมของวัตถุ

หลักของอาร์คิมีดิส กล่าวว่า วัตถุใด ๆ ที่จมอยู่ในของไหลทั้งก้อน หรือจมอยู่เพียงบางส่วน ของไหลจะออกแรงพยุงวัตถุเอาไว้เสมอ และขนาดของแรงลอยตัวนั้นเท่ากับขนาดของน้ำหนักของของไหลที่ถูกวัตถุแทนที่

จากหลักของอาร์คิมีดิสสามารถวิเคราะห์การจมการลอยของวัตถุได้ดังนี้

1. ถ้าความหนาแน่นของวัตถุเท่ากับความหนาแน่นของของไหล วัตถุจะลอยอยู่ได้ในของไหลเพราะแรงลอยตัวมีขนาดเท่ากับน้ำหนักของวัตถุพอดี

2. ถ้าความหนาแน่นของวัตถุมากกว่าความหนาแน่นของของไหล วัตถุจะจมลงใน

ของไหลจนถึงก้นภาชนะที่บรรจุของไหลนั้น เพราะแรงลอยตัวมีขนาดน้อยกว่าน้ำหนักของวัตถุ

3. ถ้าความหนาแน่นของวัตถุน้อยกว่าความหนาแน่นของของไหล วัตถุจะลอยโผล่พ้นออกมาจากผิวของของไหล เพราะแรงลอยตัวมีขนาดมากกว่าน้ำหนักของวัตถุ โดยที่แรงลอยตัวมีค่าเท่ากับน้ำหนักของของไหลที่มีปริมาตรเท่ากับส่วนที่จมของวัตถุ

ความถ่วงจำเพาะ

นิยามของความถ่วงจำเพาะ

ความถ่วงจำเพาะเท่ากับอัตราส่วนของความหนาแน่นของวัตถุต่อ

ความหนาแน่นของน้ำ หรือ ความถ่วงจำเพาะเท่ากับอัตราส่วนของมวลของวัตถุต่อมวล

ของน้ำที่มีปริมาตรเท่าวัตถุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น