"ถูกใจ" ให้ 4 ครับ

My Great Web page

Search for content in this blog.

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แบบฝึกหัดฟิสิกส์ ของไหล แรงลอยตัว


วัตถุก้อนหนึ่งมีปริมาตร 0.1 ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำมาวางในของเหลวสามารถจมปริ่มอยู่ที่ผิวของเหลวได้พอดี ของเหลวนั้นมีความหนาแน่น 1.5 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
จงคำนวณหา

ก. ความหนาแน่นของวัตถุ
ข. มวลของวัตถุ
ค. น้ำหนักของวัตถุที่หายไปในของเหลว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น